Note: Chào mừng bạn đến với Thư Viện Mở. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Thư Viện Mở nhé !

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1default Adcademic English- lesson 1 on Mon Mar 05, 2012 9:25 pm

  • Thành Viên Vip


Adcademic English- lesson 1


Chaøo caùc baïn. Ñaây laø taøi lieäu toâi ñaõ toång hôïp caùc giaùo
trình giaûng daïy veà Toefl, Ielts vaø Toeic. Qua kinh nghieäm hoïc
tieáng anh nhieàu naêm vaø tham khaûo nhieàu taøi lieäu khaùc nhau, toâi
thaáy khoù coù taøi lieäu naøo coù theå phuø hôïp cho tình hình hoïc
tieáng Anh cuûa Sinh vieân Vieät Nam. Taøi lieäu naøy toâi soaïn cho
nhöõng baïn coù trình ñoä Anh ngöõ töông ñoái (B, C) ñeå coù ñònh höôùng
hoïc taäp.
Toâi döï ñònh seõ soaïn tröôùc 20 baøi ñeå ngöôøi hoïc coù theå hoaøn
taát trong 6 thaùng – 1 naêm. Chuû yeáu taäp trung vaøo vieäc söû duïng
ñöôïc taát caû nhöõng gì chuùng ta hoïc vì vaäy caùc baïn phaûi tìm
ñöôïc ngöôøi cuøng hoïc.
Ñaây laø baøi 1 toâi ñöa ra thöû ñeå caùc baïn goùp yù ñeå toâi coá gaéng hoaøn thieän.
- phaàn reading: moãi lesson toâi ñöa ra 3 baøi reading cô baûn: ñeå
hoïc toát phaàn naøy chuùng ta phaûi luyeän ñoïc troâi chaûy, traû lôøi
caâu hoûi vaø töï trình baøy baøi baèng chính töø ngöõ cuûa baïn.
- Phaàn vocabulary: caùc baïn phaûi hoïc caùch phaùt aâm chính xaùc, töï ñöa ra ví duï khaùc, hieåu noäi dung baøi ñoïc
- Phaàn writing: phaûi coá gaéng thöïc hòeän heát yeâu caàu.
Neáu caùc baïn coù quan taâm veà taøi lieäu vaø caùch hoïc naøy thì caùc
baïn xin cho yù kieán vaø hoûi cuï theå toâi theo ñòa chæ sau : [You must be registered and logged in to see this link.]
Sau ñoù toâi seõ cöù 3 tuaàn toâi seõ göûi 1 lesson neáu caùc baïn thöïc söï quan taâm vaø thaáy coù ích vôùi caùc baïn.
File Kèm Theo
[You must be registered and logged in to see this link.] (97.1 KB, 2187 lần tải)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com